Skip links

Экспортын орлого өмнөх оны мөн үеэс 83% өсөв

Share

Монгол Улс 2023 оны 5 дугаар сард өмнөх сарын гадаад худалдааны үндсэн үзүүүлэлтийн харьцуулсан мэдээгээр нийт бараа эргэлт 9,768.64 тэрбум ам.доллар болжээ.

Статистик үзүүлэлт

  • Экспорт 6,305.78 тэрбум ам.доллар, өмнөх сараас 24%-аар өсөв.
  • Импорт 3,462.85 тэрбум ам.доллар, 30.2%-аар өсөв.
  • Нийт эргэлт  9,768.64 тэрбум ам.доллар, 26.1%-аар өсөв.
  • Тэнцэл 2,842.93 тэрбум ам.доллар, 17.2%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо

Төмөр замаар ирэх ачаа тээвэрийн зохицуулалтын тухай

Leave a comment