Skip links

Вагоны мэдээлэл

Logistics, cargo, Transport

 

Монгол Оросын Төмөр Зам

Битүү Вагон

Өөрийн жин: 24.7тн

Эзэлхүүн: 73м3

Дээд даац: 68тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 14730мм

Өргөн: 3249мм

Өндөр: 4692мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 13844мм

Өргөн: 2764мм

Өндөр: 2734мм

Хагас Вагон

Өөрийн жин: 22тн

Эзэлхүүн: 73м3

Дээд даац: 69тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 13920мм

Өргөн:3120мм

Өндөр:3484мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 12088мм

Өргөн: 2878мм

Өндөр: 2060мм

Тавцант Вагон

Өөрийн жин: 22тн

Эзэлхүүн: 36.8м3

Дээд даац: 72тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 14620мм

Өргөн: 3150мм

Өндөр: 2050мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 13300мм

Өргөн: 2770мм

Өндөр: 746мм

Хятадын Төмөр Зам

Битүү Вагон

Өөрийн жин: 25тн

Эзэлхүүн: 128м3

Дээд даац: 60тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 15500мм

Өргөн: 3000мм

Өндөр: 2800мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 15400мм

Өргөн: 2790мм

Өндөр: 2690мм

Хагас Вагон

Өөрийн жин: 22тн

Эзэлхүүн: 72м3

Дээд даац: 60тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 13000мм

Өргөн: 3000мм

Өндөр: 2000мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 12900мм

Өргөн: 2850мм

Өндөр: 2000мм

Тавцант Вагон

Өөрийн жин: 22тн

Эзэлхүүн: 36.6м3  

Дээд даац: 60тн

Гадаад хэмжээ

Урт: 13000мм

Өргөн: 3000мм

Өндөр: 1250мм

Дотоод хэмжээ

Урт: 12850мм

Өргөн: 2850мм